Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH số 1 Xã Sán Chải

Thôn Hoa Sử Pan- Xã Sán Chải- H.Si Ma Cai-T. Lào Cai
01636232666
lci-simacai-ptdtbtthso1xasanchai@edu.viettel.vn